İnovasyon ve Ar-ge

İnovasyon

TLS Lojistik, müşteriler için esneklik ve değer yaratma odaklı yaklaşımını Araştırma-Geliştirme ve İnovasyon süreçlerinde de izliyor. TLS’de İnovasyon ve Ar-Ge faaliyetleri Esneklik, Yaratıcılık, Analiz, Stratejik Planlama, İşbirliği, Kalite, Sürekli İyileştirme yetkinliklerini öne çıkaran Çokdisiplinli İnsan Kaynağı ile gerçekleştiriliyor. TLS endüstriyel yıkıcı teknolojik devrim Endüstri 4.0 – Lojistik 4.0 çatısı altında birçok proje geliştiriyor ve uyguluyor.

TLS Lojistik Ar-Ge Vizyonu, müşterilere rekabet üstünlüğü sağlayacak Şeffaf, İzlenebilir ve Akıllı Lojistik Operasyonlar sunulması olarak ortaya çıkıyor. Bu bağlamda, verilerin Şeffaf olarak erişilebildiği donanım ve yazılım altyapısının hazırlanması, sistemlerde tutulan büyük verinin analizi ve karşılaştırılmasını sağlayan İzlenebilir bilgi ekranları, veri analitiği, optimizasyon ve gelişmiş kestirimci algoritmalar ile Akıllı karar mekanizmaları konusunda yaratıcı inovasyon projeleri geliştirilmektedir.

TLS Ar-Ge ve İnovasyon Süreçleri

Ar-Ge Süreçleri ilk önce bir gereksinime karşı oluşan ihtiyacı karşılamak amacıyla fikir oluşmasıyla başlar. Bu fikrin uygulanabilirliği ve fizibilitesi yapılır. Teknik problemin çözümü için kavramsal tasarım hazırlanır ve simülasyonlar gerçekleştirilir. Simülasyonlar üzerinde iyileştirmeler yapılarak fikir bir prototip ürüne dönüştürülür. Bu prototip ürün gerçek koşullarda test edilerek simülasyonlar ile karşılaştırılır, değişimler izlenir. Gerekli iyileştirmeler yapılarak hedeflenen sonuçlara erişilir. Burada ürün fiziksel bir ürün, bir hizmet, bir yazılım, bir süreç veya bir yöntem olabilir.

Proje Yönetimi

TLS Lojistik’te Ar-Ge ve İnovasyon projeleri detaylı olarak planlanır ve TLS Proje Yönetim portalı üzerinde yürütülür. Proje yönetimi güncel endüstriyel standartlar ve etkin-çevik yöntemler kullanılarak sürdürülür. İş paketlerinin tamamlanması için kullanılan kaynakların optimizasyonu ve proje çıktılarının göstergeleri (maliyet, zaman ve kapsam) sürekli olarak takibi yapılır.

TLS Ar-Ge Merkezi Yönetimsel Temel Taşları

Stratejik Planlama

 • Gelecek Vizyonu
 • Durum Analiz (SWOT / PEST)
 • Açık İnovasyon
 • Sürdürülebilir Ar-Ge Hedefleri
 • Teknolojik Öncülük

Operasyonel Mükemmeliyet

 • Yöneylem Analizleri
 • Yalın Çalışmalar
 • 6 Sigma ve 5S uygulamaları
 • Müşteri ve Kalite beklentileri (KPI)

Teknoloji

 • Süreç Analiz ve Tasarım

o   Dijital Süreç Akış (Kağıtsız Süreç Yönetimi)

o   Operasyonel İzleme

o   Otonom Karar Alma Süreçleri

o   Süreç Modelleme ve Simülasyonu

o   Süreç Optimizasyonu

o   Rotalama ve Güzergâh Planlama

o   Araç Takip ve Operasyonel Verimlilik Analizi

 • Donanım

o   Gelişmiş Envanter Yönetimi

o   Yük ve Performans İzleme ve Optimizasyonu

o   Nesnelerin İnterneti

o   Ağ Yönetimi

o   Sunucu ve Bulut Teknolojiler

o   Bilgi Güvenliği

o   Felaket Kurtarma Planları

 • Yazılım

o   Depo Yönetim Sistemi

o   Taşıma Yönetim Sistemi

o   Dijital Arşiv Yönetimi

o   Büyük Veri Analitiği

o   E-ticaret ve Omnichannel Uygulamaları

o   Entegrasyonlar (EDI, Webservis, AS2, FTP protokolleri)

 • Robotik ve Otomasyon

o   Robotik Depolama Uygulamaları

o   Yapay Zekâ Uygulamaları

o   Güvenli Sürüş Teknolojileri

o   Eklemeli Teknolojiler

o   Kestirimci Bakım

 • Kalite, İş Güvenliği ve Sağlığı

o   Operasyonel Mükemmeliyet

o   Yönetim Sistemleri

o   Değişim Yönetimi

o   Kök Neden Analizi

o   Risk Analizi

 

Süreç Optimizasyonu

Lojistik operasyonlarda organizasyon ve prosedürler gereksinimleri karşılamak için çok karmaşık ve detaylıdır. Gıda, İlaç, Makine, Hızlı Tüketim, Elektronik, Otomotiv gibi farklı sektörler tedarik zinciri süreçlerinde izlenebilirlik, süre, maliyet, satış sonrası, raf ömrü gibi birçok farklı parametre öne çıkmaktadır.

Süreç optimizasyonu, müşteri ve ilgili departmanların modern sunum ve iletişim yolları kullanılarak durum analizi ile başlar. Analiz operasyondan sorumlu paydaşların dışında bilgi teknolojileri, mali işler, müşteri hizmetleri gibi konuyla ilgili geniş bir paydaş değerlendirme sürecinden geçirilir. İyileştirmeye açık başlıklar detaylı olarak analiz edildikten sonra, Değişim ve Risk Yönetimi kapsamında simülasyonlar ile gözden geçirilir. Optimum değer zinciri simülasyonlar sonucu elde edilir.

Yazılım

Kolay erişilebilir çevrimiçi portalların geliştirilmesi, kullanıcı arayüzlerinin tasarımı ve güçlü altyapı ile birlikte uygulamaların işlevsel tasarımında uzmanlık, pazar koşullarına uygun ve yenilikçi ürünler için geliştirme fırsatları sunar.

Robotik Sistemler

TLS’nin robotik ve otomasyon çözümleri tedarik zincirinin kritik süreçleri için vazgeçilmez araçlar. Endüstri 4.0 kavramının getirdiği Akıllı ve Otonom ekipmanlar, ihtiyaca göre karar verme ve kaynak verimliliği açısından büyük kazanımlar getiriyor.

Depo otomasyonundan İlaç Takip Sistemi’ne (İTS) birçok operasyon robotik ve otomasyon sistemlerinin getirdiği optimum maliyet ve yüksek doğrulukla yürütülebilmektedir. Özellikle ayrıştırma, etiketleme, sıcaklık kontrolü, stok sayımı gibi faaliyetler bina otomasyonu, müşteri ERP yazılımları, ilgili devlet kurumları ve proses izleme sistemleri ile tam entegre çalışarak sürekli ve çevrimiçi proses izlenmesini ve tekrarlı işlerin yüksek doğrulukta ve kalitede yürütülmesini sağlamaktadır.

 

Entegrasyon

Elektronik Veri Değişimi tedarik zincirinin farklı süreçlerinde kullanılan yazılım ve farklı veri türlerinin tek bir portal üzerinde toplanmasını ve süreçlerde aynı dilin konuşulmasını sağlar. Bu sistem üretimden distribütör ağlarına, tedarikçilerden e-ticaret websitelerine kadar izlenebilirlik için ERP, planlama, depo yönetimi, muhasebe, müşteri ilişkileri yönetimi gibi gelen, giden tüm verilerinizi tek bir ortamda takip edebilmeniz sağlamaktadır. Bu entegrasyon sayesinde veriler hatasız ve çok hızlı bir şekilde iletilmekte, kullanıcılara artırılmış yönetim yetkinliği ve çok büyük maliyet avantajı sağlamaktadır.

TLS Ar-Ge, entegrasyon için birçok farklı altyapıyı destekleyen geniş bir hizmet sunmaktadır. XML, Edifact, CSV, TXT gibi dosya formatları AS2, FTP/SFTP, OFTP, Webservis ve diğer iletişim protokollerini kullanarak uçtan uca veri aktarımını sağlanmaktadır.